ورود

Account Login

 

ورود به سایت

1- اصل سند مالکیت یا اجاره نامه

 2- پرداخت فیش و ارائه پایان کار یا گواهی عدم خلاف ساختمان یا تائید واحد تجاری از شهرسازی منطقه توسط مودی

 3- معرفی نامه اتحادیه (یا پروانه اتحادیه)

 4- حضور مالک یا وکیل قانونی

 

 الف) در صورت اخذ گواهی زمین:

 1- اصل سند مالکیت و فتوکپی

 2- نامه دفترخانه (محضر)

 3- نقشه 2000/1 تائید شده توسط کارشناس رسمی دادگستری

 4- حضور مالک یا وکیل قانونی

ب) در صورت اخذ مفاصاحساب نوسازی:

 1- اصل سند مالکیت و فتوکپی از تمام صفحات

 2- ارائه پایان کار یا گواهی عدم خلاف معتبر

 3- حضور مالک یا وکیل قانونی پرداخت فیش های نوسازی رسمی و خدمات و آموزش و پرورش و نقل و انتقال

  •