ادامه مطلب

ادامه مطلب

سه شنبه با دوچرخه؛ شهردار منطقه9 در پویش سه شنبه های بدون خودرو شرکت کرد


شهردار منطقه9 به همراه مدیران شهری منطقه با استفاده از دوچرخه به عنوان وسیله حمل و نقل پاک در برنامه های روز سه شنبه منطقه در حمایت ازسه شنبه های بدون خودرو شرکت کرد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه9، سید علی مفاخریان با حمایت از پویش سه شنبه های بدون خودرو گفت:برای داشتن شهری بانشاط و به دور از آلودگی های زیست محیطی می بایست از خود شروع کنیم.
وی افزود:پویش سه شنبه های بدون خودرو از جمله برنامه هایی است که با ترویج آن در استفاده از وسایل حمل و نقل پاک و ایجاد زیرساختهای مرتبط با آن در فضای شهری می توان زمینه ساز تحول در حفظ محیط زیست و ایجاد شهری زیست پذیر برای همه بود.
شایان ذکر است شهردار منطقه9 به همراه مدیران شهری منطقه در برنامه های روز سه شنبه منطقه، در حمایت از پویش سه شنبه های بدون خودرو از وسایل حمل و نقل پاک استفاده کردند.print
1397/9/12rating
  نظرات