ادامه مطلب

ادامه مطلب

جلسه بررسی فرم شاخص ها و ارزیابی عملکرد شهرداران مناطق(منطقه9)


در مورخ 26/08/97 به منظور پیشنهادات وانتقادات در خصوص فرم نظر خواهی از شهرداران مناطق 22 گانه درباره شاخص های ارزیابی عملکرد شهرداری مناطق ، جلسه ای دراین خصوص در دفتر معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری  با حضورقائم مقام جناب آقای لطفی ، معاونین و مدیران مربوطه تشکیل گردید. ضمن بررسی و نقطه نظرات معاونین محترم وپیشنهادات و موافقت یا مخالفت در خصوص بند های مطرح شده در فرم مذکور مقرر گردید که پس از اصلاح ردیف و بندهای پیشنهادی توسط معاونین مربوطه و معاون برنامه ریزی و توسعه شهری در جلسه مورد تائید و جوابیه توسط معاونت برنامه ریزی در این خصوص به  اداره كل ارزيابي عملكرد و بهبود مديريت ارسال گردد.print
1397/8/30rating
  نظرات