ادامه مطلب

ادامه مطلب

جلسه بهبود فرآیند "صورت وضعیت "


امیر تیغ نورد معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از برگزاری جلسه بهبود فرآیند "صورت وضعیت "روز یکشنبه مورخ 08/07/97 خبر داد. در این جلسه که روسای ادارت تشکیلات و بهبود روش ها، برنامه و بودجه و پایش و ارزیابی عملکرد نیز حضور داشتند در رابطه با وضع موجود فرآیند "صورت وضعیت" به طور کامل صحبت و پیشنهاداتی جهت بهبود و کوتاه نمودن روند این فرآیند در جهت رضایتمندی مراجعین ارائه گردید.
print
1397/7/15rating
  نظرات