ادامه مطلب

ادامه مطلب

جلسه تعیین تکلیف قراردادهای باز سنواتی معاونت های منطقه 9


در مورخ 02/07/97 به منظور تعیین تکلیف قراردادهای باز سنواتی معاونت های منطقه 9 جلسه ای در دفتر معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری تشکیل گردید که در این جلسه که به صورت متوالی بین معاونت های منطقه و نماینده های نواحی  برگزار گردید ضمن تاکید بر لزوم تعیین تکلیف قراردادهای باز سنواتی نسبت به بررسی جزئیات قراردادهای باز سنواتی و مستندات آن اقدام گردید و در پایان این جلسه معاونین مربوطه و معاون برنامه ریزی و توسعه شهری ضمن تنظیم صورت جلسه ای نسبت به زمان و پیشبینی راه های قانونی خاتمه قرارداد های مذکور تصمیم گیری نمودند.
print
1397/7/11rating
  نظرات