ادامه مطلب

ادامه مطلب

جلسه تدوین برنامه پنجساله سوم با حضور ذینفعان


جلسه تدوین برنامه 5 ساله سوم توسعه منطقه با حضور ذینفعان روز دوشنبه مورخ 2/7/97  با حضور معاونین برنامه ریزی و توسعه شهری و اجتماعی و فرهنگی برگزار گردید.

امیر تیغ نورد "معاون برنامه ریزی و توسعه شهری" در ابتدای جلسه  با اشاره به ضرورت  ارائه برنامه توسعه سوم تا پایان آذر ماه سال جاری ، به آسیب شناسی برنامه 5 ساله دوم پرداخت و بر رعایت رفع نواقص در برنامه سوم  تاکید کرده و  اولویت بندی متناظر با مطالبات شهروندان در برنامه ریزی را مهم  عنوان کرد و افزود:  واقعیت این است که مدیریت شهری تهران با انبوهی از مطالبات و خواستهای گروههای ذینفع، بدنه شهرداری و مردم مواجه است که قادر به تحقق همه آنها در مدتی محدود نیست، پس ما ناگزیریم که خواست عمومی شهروندان را مقدم کنیم و نتیجه این تقدم ممکن است به نارضایتی این گروهها منجر شود اما حفظ رضایت همه در یک برنامه ریزی علمی واجرایی اجتناب ناپذیر است.وی بر ضرورت واقع بینی وعملگرایی در برنامه نیز تاکید کرد. در انتهای جلسه نمایندگان ذینفعان به بیان نقطه نظرات و ارائه پیشنهادات در راستای توسعه منطقه اشاره نمودند و مقرر شد نظرات ایشان بر اساس اولویت منطقه در برنامه سوم گنجانده شود.

print
1397/7/7rating
  نظرات