ادامه مطلب

ادامه مطلب

برگزاری جلسه روسای ادارات حوزه مالی و اقتصاد شهریجلسه روسای ادارات حوزه مالی و اقتصاد شهری روز شنبه مورخ 22/2/97 در دفتر معاون مالی برگزارگردید. مسعودی علوی معاون مالی گفت : دراین جلسه ضمن بررسی برنامه های سال 97 ، درخصوص مصوبات شورای معاونین بحث و تبادل نظر انجام شد . وی همچنین افزود برگزاری مناقصات و انعقاد قراردادها در اسرع وقت بعنوان اولویت های کاری، مورد تاکید قرارگرفته است .
print
1397/2/22rating
  نظرات