ادامه مطلب

ادامه مطلب

رفع معارض تاسیسات گاز پروژه زیر گذر استاد معینهمکاری واحدتوسعه شهری زیر ساخت های معاونت فنی و عمرانی منطقه 9 با شرکت گاز منطقه 3

معاونت فنی و عمرانی منطقه 9 و واحد توسعه شهری زیر ساخت های معاونت فنی وعمرانی منطقه 9 به منظور رفع معارض تاسیسات گاز پروژه زیر گذر استاد معین، خیابان آزادی با هماهنگی و همکاری شرکت گاز منطقه 3، اقدامات لازم برای رفع معارض و جمع آوری لوله های گاز موجود در خیابان استاد معین انجام شد . 


 

print
1396/8/30rating
  نظرات