مراكز مخابراتي و پستي

عنوانآدرستلفنفکسپست الکترونیکیتوضیحات
منطقه 13 ترمينال 4 فرودگاه مهرآباد 66058595
منطقه 6 مخابراتي-ابوذر خ.20 متري شمشيري 66692424-66694444
منطقه 6 مخابراتي-شهيد فرد اسدي خ.آزادي-نبش كوچه نجارزادگان-بعد از بلوار استاد معين 66002290-66001111
منطقه پستي 13 ترمينال 2 فرودگاه مهرآباد 61023780