اهداف و راهبرد های توسعه

اهداف و راهبرد های توسعه

چشم انداز، اهداف و راهبردهاي توسعه منطقه 9 شهرداري تهران
• منطقه اي داراي هويت ايراني اسلامي، جايگاه رشد و تعالي انساني براي ساکنان، همراه با تشخص هاي محله اي و سکونت متناسب و برازنده با کرامت انساني است.

• منطقه اي داراي شان، جايگاه و مظاهر زيباي سيماي روزانه و شبانه شهري، متناسب با جايگاه يکي از مناطق محوري شهر تهران است که در معرض بازديد مسافران و گردشگران قرار دارد.

• منطقه اي، داراي فضاهاي عمومي و تحرك و پويايي مناسب زندگي شهري، همراه با عملکردهاي متنوع و جاذب براي سکونت.

• منطقه اي، داراي بناهايي مقاوم در مقابل حوادث و پايدار در برابر آسيب هاي طبيعي همراه با ساختمان هايي نو و بازسازي شده است.

• منطقه اي بهره مند از تمامي جنبه هاي شهري، مشتمل بر سکونت توام با آرامش، فعاليت مستمر، پويايي و تحرك، نشاط و شادابي و سرزندگي و امکانات مناسب اوقات فراغت است.

• منطقه اي، با تاکيد بر محله محوري، داراي شبکه هاي مناسب عبوري ميان بافت هاي مسکوني از شبکه دسترسي درون منطقه، پويايي کافي و سهولت آمد و شد.

• منطقه اي داراي عملکرد و کارکردهاي اقتصادي، اجتماعي، کالبدي و فرهنگي ارتقا يافته، تا سطح هم ترازي با شاخص هاي بنيادي کلان شهر تهران است.

• منطقه اي، برخوردار از مديريت مشارکت گرا، شهروند مدار، پاسخ گو و آينده نگر با تاکيد بر توانمندسازي و توسعه ي منابع انساني است.
• منطقه اي پژوهش محور با پايگاه هاي اطلاع رساني گوناگون،‌دانش پايه،‌ هوشمند و كارآفرين در قلمرو فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است.


• ارتقاي نقش منطقه به منطقه اي با کارکردهاي مختلف، جاذب سرمايه، همراه با فراهم سازي زيرساخت ها به منظور واگذاري فعاليت هاي تصدي گري به بخش خصوصي، جلب مشارکت هاي مردمي وتوسعه ي کسب و کار.

• توسعه ي فعاليت هاي عمراني از طريق مقاوم سازي و بازسازي بافت هاي فرسوده و مراکز تجاري.

• منطقه اي، داراي فضاهاي عمومي و تحرك و پويايي مناسب زندگي شهري، همراه با عملکردهاي متنوع و جاذب براي سکونت.

• جهت گيري به سمت نظام مديريت غيرمتمرکز از طريق تقويت نهادهاي محله اي، شوراياري هاي و نواحي

• ايمن و سالم سازي محيط و فضاي زندگي در برابر حوادث طبيعي

• تثبيت رشد جمعيت در منطقه همراه با تدارك کاربري هاي عمومي و خدماتي مورد نياز ساکنان

• ايجاد نظم سلسله مراتبي و تفکيک شبکه حرکت عبوري از درون منطقه و ارتقاي کيفيت زيرساخت هاي حمل و نقل ضمن هماهنگي با طرح هاي توسعه ي کالبدي و زيست محيطي

• ايجاد زيرساخت ها و گسترش فضاهاي مناسب براي تعاملات اجتماعي (ورزشي، فرهنگي، هنري، صرف اوقات فراغت) و توسعه ي فعاليت ها و اجتماعات محله اي.

• تشويق مديريت هاي هم عرض و موسسه هاي توليدي صنعتي و خدماتي، در خصوص توجه به محيط زيست و کاهش آلودگي و آلايندگي، هم چنين افزايش مسووليت پذيري اجتماعي صنايع توليدي، خدماتي.

• بهبود و ارتقاي سطح کمي و کيفي آموزش هاي اجتماعي، فرهنگي با الهام از آموزه هاي فرهنگ اسلامي و ايراني با هدف تغيير رو به رشد و تعالي رفتارهاي شهروندي

• جايگزيني منابع پايدار درآمد براي تامين هزينه هاي مديريت شهري با کاهش تدريجي سهم درآمد از ساخت و ساز مسکوني


• تثبيت وسعت نهايي کاربري هاي خالص مسکوني، ضمن رعايت استانداردها به نحوي که توسعه ي اسکان به زيان کيفيت زندگي منجر نشود.

• تعديل نابرابري ها و تامين خدمات و فضاهاي عمومي، ورزشي، تفريحي، فرهنگي و هنري مورد نياز منطقه ساماندهي وضعيت توزيع فضاهاي خدماتي و تجاري مبتني بر عملکردهاي منطقه اي و فرامنطقه اي و توسعه مراکز با عملکرد محله اي

• توسعه ي زيرساخت ها و امکانات در حوالي ميدان آزادي و محوطه هاي پيراموني آن به مرکز خدمات حوزه ي غربي. کوشش در جهت تثبيت جمعيت منطقه

• بهبود شبکه هاي ارتباطي درون منطقه و ارتباط با شبکه هاي اصلي و محوري و مناسب سازي راه براي حرکت و دسترسي آسان معلولين جسمي و حرکتي

• کاهش تقاضاي سفر از طريق ارايه خدمات موردنياز جامعه ي شهري در منطقه

• حفظ فرودگاه مهرآباد به عنوان يک فرودگاه نزديک به فضاي شهري

• بهبود و ارتقا شبکه ارتباطي و نوسازي و بازسازي بافت هاي فرسوده به منظور مقابله با سوانح طبيعي توسعه و تجهيز تاسيسات زيربنايي منطقه

• مطالعه و بررسي پيرامون احصاي منابع پايدار درآمدي با توجه به امکانات و قابليت هاي بالقوه منطقه ساماندهي کانون هاي مسکوني در جنوب شرقي ميدان آزادي

• جلوگيري از حذف پارکينگ در هرگونه ساخت و ساز

• انسجام بخشي به کالبد و ايجاد هويت و تشخص در نواحي و محله هاي منطقه از طريق بهبود ساختار فضايي و کالبدي برنامه ريزي براي تقويت تشکل هاي غيردولتي و سازمان هاي مردم نهاد

• توسعه ي فعاليت هاي فرهنگي اجتماعي در زيربخش تامين سلامت شهروندان و پيش گيري از آسيب هاي اجتماعي و مذهبی ، وضع برنامه به منظور انجام تحقيق و پژوهش با رويکرد محله اي، جهت تحقق توسعه ي فرهنگي پايدار