سرمایه گذاری مشارکتهای مردمی

سرمایه گذاری مشارکتهای مردمی

                
     
                                        

رئیس سرمایه گذاری مشارکتهای مردمی


 سید محمد حسین دیباجی
    تماس با رئیس : 96037506
                                                                                  

سوابق شغلی

کارشناس فضای سبز شهرداری منطقه 4
کارشناس اداری ( نماینده امور مناطق ) شرکت خودرو سرویس شهر
رئیس امور نمایندگان شرکت خودروسرویس شهر
عضو کارگروه بازرگانی شرکت خودرو سرویس شهر
بازرس شرکت خودرو سرویس شهر
رئیس امور قراردادهای شرکت خودرو سرویس شهر
کارشناس اداره املاک شهرداری منطقه 9
مسئول امور سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی منطقه 9