اداره حقوقی

اداره حقوقی

                
           

رئیس اداره حقوقی


 سعید بیات
   کارشناس ارشد حقوق
    تماس با رئیس : 96037280
                                                                                     

سوابق شغلی

مدیر دفتر مدیر کل پشتیبانی مرکز تحقیقات صدا و سیما
کارشناس حقوقی
مسئول پیگیریهای ویژه دفتر شهردار
معاون اداره املاک و مستغلات منطقه 14
معاون اداره حقوقی منطقه 14
مشاور مقیم و معاون اداره حقوقی منطقه 8
مسئول کمیسیون توافقات اداره کل حقوقی
دبیر کمیته مشارکتهای اداره کل حقوقی
سرپرست اداره حقوقی منطقه 9