روابط عمومی

روابط عمومی

                        

رئیس روابط عمومی


 احمد محمدپور
  دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری
    تماس با رئیس : 96037340
                                                                                   

سوابق شغلی

مدیر تشریفات داخلی شهرداران تهران ( دکتر نجفی -دکتر مکارم - مهندس افشانی - دکتر حناچی )
مدیر تشریفات حوزه معاونت روابط عمومی مرکز ارتباطات و امور بین الملل
معاون روابط عمومی و تشریفات سازمان اتوبوسرانی
مشاور مدیر عامل سازمان تاکسیرانی
مشاور و مدیر دفتر معاون اجرایی سازمان تاکسیرانی
مشاور و مدیر دفتر معاونت فنی و بهره برداری سازمان اتوبوسرانی
مشاور و مدیر دفتر مدیر کل فنی و بهره برداری سازمان اتوبوسرانی
مسئول پیگیری ویژه مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی