مسابقه 1888

مسابقه 1888

شرکت کنندگان میتوانندحداکثر تا تاریخ 15 آبان،  پاسخ سوالات مسابقه را از راههای ذیل ارسال نمایند :
به ایمیل : 
  shirazi-mi@tehran.ir  یا mtr_shirazi@yahoo.com
به شماره 96037141


1-    ابزارهای معروف ارتباطی با مرکز نظارت همگانی عبارتند از:

            الف- تلفن 1888 و سایت مرکز www.tehran.ir/1888                    ب- تلفن 1888 و جلسات ارتباط مستقیم

            ج- تلفن 1888 و پیام کوتاه 30001888                                                د- هر سه مورد درست است

 

2-    کدام یک از موارد زیر در سامانه  1888 دریافت و ثبت می گردد؟

             الف- انتقاد، ایده، شکایت، مذاکره                                 ب- انتقاد، پیشنهاد، شکایت، تقدیر و تشکر

             ج- انتقاد، مذاکره، شکایت، گفتگو                                د- طرح و ایده، شکایت، پیشنهاد

 

3-      شعار محوری نظارت همگانی 1888 چیست ؟
الف- شهروند مسئول
مدیر پاسخگو
ب- مدیر مسئول
مدیر پاسخگو
ج-شهروند پاسخگو
مدیر مسئولیت پذیر
د- شهروند ناظر
مدیر ناظر

4-    تفاوت عمده سامانه مدیریت شهری (137) با سامانه نظارت همگانی (1888) چیست؟

الف- تفاوت اساسی وجود ندارد و شهروند برای درخواست خود می تواند با هر دو سامانه تماس بگیرد
ب- سامانه 137 سامانه فوریتی و اجرایی است درحالیکه سامانه 1888  سامانه نظارتی است.
ج-روش پیگیری پیام شهروند در سامانه 137 مستقیم و در سامانه 1888 غیر مستقیم است
د- سامانه 137 از جمله واحدهای تابعه معاونت خدمات شهری و محیط زیست درحالیکه سامانه 1888 از واحدهای تابعه سازمان بازرسی است
.

 

5-    کدام یک از موارد زیر توسط سامانه 1888 ثبت نمیگردد.

     الف- عملکرد جایگاههای CNG

     ب-عملکرد فروشگاه شهروند

     ج-رفع سد معبر دست فروش

     د-پیامی که توسط سامانه 137 ثبت ولی انجام نشده است.

 

6-یکی از راههایی که شهروندان تهرانی میتوانند با سامانه 1888 شهرداری تهران همکاری نزدیک تر داشته باشند

الف- از طریق پیوستن به شبکه ناظرین افتخاری

ب-شناسایی و برخورد با متخلفین

    ج-مراجعه حضوری و مکاتبه

    د-هیچکدام