مدیر دفتر شهردار.

مدیر دفتر و مشاور شهردار

           

مدیر دفتر و مشاور شهردار


 محمد پرویزی
    تماس با معاون : 96037502
                                                                                            

          ادارات زیر مجموعه
مسئول دبیرخانه = معصومه امامی 96037040
فرمانده یگان = نادر اصفهانی زاده 96037072