اداره بازرسی

                      

      مدیر اداره بازرسی


جواد حمیدی راوری
    لیسانس عمران 
فوق لیسانس جغرافیای سیاسی
دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی

 
 تماس با مدیر : 96037495
    

سوابق شغلی

نماینده سازمان بازرسی در پروژه بوستان ولایت
بازرس پل طبقاتی صدر و تونل نیایش
نماینده سازمان بازرسی در پروژه دریاچه شهدا خلیج فارس
مدیر بازرسی شرکت یادمان سازه
مدیر بازرسی شهرداری منطقه 8
مدیر بازرسی شهرداری منطقه 6
مدیر بازرسی شهرداری منطقه 14
مدیر بازرسی شهرداری منطقه 22
مدیر بازرسی شهرداری منطقه 9