تسهیلات مراجعه و دسترسی معلولین

تسهیلات مراجعه و دسترسی معلولین

رمپ درب ورودی ساختمان اصلی - خیابان آزادی

 رمپ طبقه همکف - دسترسی به معاونت منابع انسانی ( کارگزینی - ایثارگران - رفاه )

رمپ طبقه پارکینگ ( P )

 

آسانسورهای ساختمان اصلی