فرم های خدمت رسانی

راهنمای مراجعین شهرسازی

مدارک مورد نیاز صدور پروانه:

1- اصل و فتوکپی سند مالکیت

2- اصل و فتوکپی شناسنامه مالک

3- اصل و فتوکپی وکالتنامه محضری

4- اصل و کپی فیش پرداخت عوارض نوسازی سال جاری

5- اصل و کپی صورت مجلس و نقشه تفکیکی اعیانی برای آپارتمانها

6- اصل و کپی انحصار وراثت (در صورت فوت مالک)

7- ارائه گواهی 6و8 زمسن شهری و یا نظریه مکیسیون تشخیص و عوارض دارایی سال جاری(در صورتیکه ملک بایر باشد)

8- دریافت فرم شماره 600 کنترل کیفیت ساخت و ساز از شرکتهای مجاز و ارائه به شهرسازی (در رابطه با کنترل های لازم توسط شرکتهای خصوصی تحت قرارداد شهرداری)

حضور کلیه مالکین یا وکیل قانونی ایشان همراه مدارک زیر الزامی است

 • مدارک مورد نیاز صدور گواهی پایان کار ساختمانی

  1- اصل و تصویر سند مالکیت

  2- اصل و تصویر شناسنامه مالک

  3- اصل و تصویر وکالتنامه محضری

  4- اصل و کپی فیش پرداخت عوارض نوسازی سال جاری

  5- اصل و کپی صورت مجلس و نقشه تفکیکی اعیانی برای آپارتمانها

  6- اصل و کپی انحصار وراثت (در صورت فوت مالک)
  7- نقشه GIS
  8- گزارش مهندس ناظر
  9- فیشهای برق ، آب ، گاز و تلفن

  حضور یکی از مالکین یا وکیل قانونی ایشان همراه مدارک زیر الزامی است

 • 1- سه نسخه کپی سند مالکیت (در صورت مشاع بودن 2 نسخه)

  2- یک برگ نقشه 1/2000 که محل ملک دقیقا توسط مالک بر روی آن مشخص شده باشد بانضمام سه برگ کپی از محل مشخص شده ملک

  3- مفاصا حساب نوسازی یا معافی آن

  4- در صورتیکه ملک بایر باشد، مفاصا حساب عوارض دارایی مربوط به عوارض زمینهای بایر و ارائه گواهی 6 و 8 از سازمان زمین شهری الزامی است

  5- در صورتیکه مساحت ملک بیش از 3000 متر مربع باشد و یا زمینهایی که بعلت هندسی نبودن شکل آنها و یا نداشتن ابعاد در سند مالکیت که تعیین ابعاد و زوایا توسط مامور بازدید محل مقدور نبتشد. ارائه نقشه برداری که به امضاء مهندس مجاز رسیده باشد الزامی است

  6- در صورتیکه ملک بصورت ساختمان باشد، پروانه ساختمانی و پایان کار ارائه شود

  7- در صورتیکه قبلا جهت پلاک مورد درخواست، پروانه ساختمانی صادر شده باشد، پروانه مربوطه باید ابطال و از درجه اعتبار ساقط گردد

  8- در صورتیکه ملک فاقد ابعاد باشد، نقشه ثبتی ارائه شود

  9- درصورتیکه ملک تفکیک شده باشد، صورت مجلس و نقشه تفکیک ثبت مربوطه ارائه شود

  10- جهت تشکیل پرونده الزامی است مالک یا مالکین و یا وکیل رسمی آنها همراه با شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر انجام گیرد و کلیه اوراق اصلی بایستی به امضاء ایشان برسد

  11- ارائه طرح پیشنهادی تفکیک با مقیاس 1/500 که به امضاء مهندس مجاز رسیده باشد

  * افراز یا تفکیک از لحاظ اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها فرقی ندارد. اگر بین مالکین توافق باشد عمل تفکیک تلقی می گردد و الا بعلت عدم توافق بین مالکین تقاضای افراز توسط دادگاه و یا ثبت به همراه ارائه کروکی تفکیک که تعیین کننده سهم مالکین و ممهور به مهر مراجع درخواست کننده است به شهرداری مربوطه جهت اجرای ماده 101 قانون شهرداری ارائه می گردد

  1- اصل و تصویر مدرک مالکیت ، مدرک مالکیت شامل یکی از موارد ذکر شده می باشند : ( سند مالکیت ششدانگ ، برگه قرارداد واگذاری زمین شهری ، اجاره نامه سازمان اوقاف ، مقاوله نامه اداره املاک و مستغلات شهرداری تهران و بنچاق )

  2- اصل و تصویر شناسنامه مالکین

  3- اصل و تصویر نوسازی سال جاری
  4- اصل و تصویر صورت مجلس تفکیکی برای املاکی که دارای سند آپارتمانی می باشند.
  5- اصل و تصویر گواهی انحصار وراثت ( در صورت فوت مالک )
  6- نقشه GIS
  7- حضور مالک یا وکیل قانونی الزامیست
  8- اصل و تصویر وکالت نامه و شناسنامه وکیل در صورت مراجعه وکیل
  9- گزارش مهندس ناظر
  10- فیشهای برق ، آب ، گاز و تلفن

 • مدارک مورد نیاز پاسخ استعلامات کسبی

  1- ارائه استعلام از اتحادیه صنف مربوطه

  2- ارائه مفاصا حساب کسبی از اداره درآمد منطقه

  3- ارائه اصل سند مالکیت و تصویر آن (در صورتیکه متقاضی مالک ملک باشد)

  4- ارائه اصل اجاره نامچه و کپی آن (بشرطی که متقاضی مستاجر ملک باشد)

  5- ارائه اصل شناسنامه و کپی آن

  6- نامه و استعلام ارائه شده از صنف مربوطه حکم درخواست متقاضی را دارد و نیاز به تکمیل فرم دیگری نمی باشد

  * کلیه ضوابط و مقررات مربوطه در جلد سوم کتاب ملاک عمل، بخش دوم(کسب و پیشه) که از سوی اداره کل شهرسازی و معماری شهرداری منتشر شده و متقاضیان محترم می توانند با اخذ و مطالعه آن اطلاعات کاملتری بدست آورند

 • راهنمای مراجعین درآمد و نوسازی

  1- اصل سند مالکیت یا اجاره نامه

   2- پرداخت فیش و ارائه پایان کار یا گواهی عدم خلاف ساختمان یا تائید واحد تجاری از شهرسازی منطقه توسط مودی

   3- معرفی نامه اتحادیه (یا پروانه اتحادیه)

   4- حضور مالک یا وکیل قانونی

   

   الف) در صورت اخذ گواهی زمین:

   1- اصل سند مالکیت و فتوکپی

   2- نامه دفترخانه (محضر)

   3- نقشه 2000/1 تائید شده توسط کارشناس رسمی دادگستری

   4- حضور مالک یا وکیل قانونی

  ب) در صورت اخذ مفاصاحساب نوسازی:

   1- اصل سند مالکیت و فتوکپی از تمام صفحات

   2- ارائه پایان کار یا گواهی عدم خلاف معتبر

   3- حضور مالک یا وکیل قانونی پرداخت فیش های نوسازی رسمی و خدمات و آموزش و پرورش و نقل و انتقال

 •  


  راهنمای مراجعین خدمات شهری

  درخواست نامه متقاضی
  عوارض نوسازی و عوارض پسماند
  1- فتوکپی پایان کار ساختمان معتبر
  2- فتوکپی عوارض نوسازی
  3- فتوکپی عوارض مشاغل
  4- فتوکپی عوارض پسماند
  5- مجوز تابلو و فتوکپی عوارض تابلو ( در صورت داشتن تابلو )
  6- فتوکپی جواز کسب یا نامه ای از اتحادیه مربوطه
  7- داشتن کرکره نقره ای
  8- داشتن سایه بان سالم و تمیز
  9- فتوکپی سند مغازه
  10- گواهی قبل از سال 47 و 49 توسط شهرسازی تجاری آن تأیید شود.
  1- عکس تابلو
  2- فتوکپی پایان کار ساختمان معتبر
  3- فتوکپی عوارض نوسازی
  4- فتوکپی عوارض مشاغل
  5- فتوکپی عوارض پسماند
  6- فتوکپی عوارض تابلو ( در صورت داشتن تابلو )
  7- فتوکپی عوارض شیشه نویسی
  8- فتوکپی جواز کسب
  9- داشتن کرکره نقره ای
  10- داشتن سایه بان سالم و تمیز
  11- سند مغازه
  12- قولنامه یا اجاره نامچه معتبر
  13- تعهد نامه رعایت نکات ایمنی طبقه فوقانی ( در صورت مشاع بودن مکان تابلو )
  14- درخواست نامه متقاضی
  15- مجوز از وزارت بهداشت ( داروخانه )
  16- عرض تابلو کمتر از 1/20 متر و طول آن برابر عرض و سردرب مغازه مالک می باشد.