فنی و عمرانی

دريافت برنامه‌ها و سياستهای کلان شهرداري در زمينه فعاليتهای عمراني و برنامه ريزي جهت اجرای آنها در سطح منطقه و ابلاغ به واحدهای تحت سرپرستي و سایر واحدهای ذيربط .
- کنترل و نظارت بر رعایت کامل قوانين و ضوابط شهرداري تهران و همچنين سایر ضوابط فني مرتبط در کليه مراحل مطالعه، طراحي و اجرای پروژه‌ها و اقدام جهت اجرای صحيح کليه ایين نامه‌ها و دستورالعملهای فني معاون فني و عمراني شهرداري مرکز در سطح منطقه.
- نظارت بر طراحي و اجرای کليه پروژه‌های عمراني منطقه نظير احداث و توسعه معابر، پارکينگ، پارک و مراکز تفريحي، ورزشي و فرهنگي، طرحهای جمع‌آوري و هدایت آبهای سطحي و ، بر اساس برنامه‌های ابلاغي و يا اعلام نياز سایر معاونتهای منطقه و تحت نظارت کامل آنها، با رعایت دستورالعملها و ضوابط فني معاون فني و عمراني شهرداری مرکز.
- نظارت بر تعيين نحوه انجام و ارجاع کار و برآورد قيمت کارشناسي برای انجام پروژه‌ها با رعایت ضوابط مربوطه.
- انتخاب پيمانکاران واجد صلاحيت و نظارت بر تهيه و تنظيم اسناد و مدارک پيمان با هماهنگي واحد حقوقي و قراردادهای منطقه و انعقاد قرارداد با آنها.
- کنترل و نظارت بر اجرای صحيح پروژه‌های عمراني و رسيدگي به صورت وضعيتها مطابق دستورالعملهای معاون فني و عمراني مرکز.
- پيشنهاد خلع يد از پيمانکاران فعاليتهای عمراني به مقام مافوق و انجام اقدامات و تشريفات مربوط به خلع يد و خاتمه پيمان.
- صدور مجوزهای حفاري در ارتباط با تاسيسات زير بنایي و عمومي شهر در سطح منطقه با رعایت کامل ضوابط و دستورالعملهای ابلاغي و مرمت بازسازي آنها با هماهنگي معاون حمل و نقل و ترافيک منطقه.
- نظارت بر تهيه گزارشهای پيشرفت کار پروژه‌های عمراني برای مقام ما فوق.
- مشارکت و همکاري با معاون هماهنگی و برنامه ریزی منطقه جهت تهيه، تنظيم و اجرای بودجه، بهبود روشها سيستمها و ارائه گزارش عملکرد واحدهای تحت پرستي.
- جمع‌آوري، سازماندهي، نگهداري و به هنگام سازي کليه آمار و اطلاعات فعاليتهای عمراني منطقه با هماهنگي معاون هماهنگی و برنامه ریزی جهت بکارگيري در امر برنامه ريزي و تهيه بانکهای اطلاعاتي مربوط.
- کنترل و نظارت بر کار کارشناسان و کارمندان ادارات تابعه.
- پيشنهاد انتصاب کارکنان حوزه تحت سرپرستي به شهردار منطقه.
- تشويق کارکنان حوزه تحت سرپرستي.
- سایر اموريکه در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع يا تفويض اختيار ميگردد.