حمل و نقل و ترافیک

- دریافت برنامه‌ها و سیاستهای كلان شهرداری در زمینه حمل و نقل و ترافیك و برنامه‌ریزی جهت اجرای آنها در سطح منطقه وابلاغ به واحدهای تحت سرپرستی و سایر واحدهای ذیربط.

- كنترل و نظارت بر رعایت كامل قوانین و ضوابط شهرداری تهران و اقدام لازم جهت اجرای صحیح كلیه ایین‌نامه‌ها و دستورالعملهای ابلاغی معاون حمل و نقل و ترافیك شهرداری تهران در سطح منطقه.
- تشخیص نیازهای منطقه در زمینه پروژه‌های عمرانی بهبود عبور و مرور و ترافیك از قبیل احداث و بازسازی معابر، احداث پاركینگ، احداث پل و ... و كنترل و نظارت بر حسن اجرای آنها.
- نظارت بر انجام اقدامات لازم جهت موانع فیزیكی و اصلاح هندسی معابر و تقاطعها و انجام سایر طرحهای ترافیكی نظیر نصب و نگهداری و زمانبندی چراغهای راهنمائی، نصب تابلوها و علائم ایمنی، ایجاد پل عابر، خط‌كشی معابر و ... بر اساس برنامه‌های ابلاغی و ضوابط معاون حمل و نقل و ترافیك مركز.
- نظارت بر انجام اقدامات لازم جهت طراحی و اجرای مسیرهای ویژه برای سالخوردگان، معلولین، كودكان و ...
- دستور اقدام در خصوص ارتقاء فرهنگ عبور و مرور شهروندان از طریق آموزش مفاهیم ترافیكی و روش صحیح استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و خصوصی.
- كنترل نظارت بر انجام اقدامات لازم به منظور تلاش در جهت كاهش آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از حمل و نقل و همكاری با سایر واحدهای ذیربط.
- دستور اقدامات مقتضی جهت همكاری و مشاركت با مركز معاینه فنی خودروها در خصوص تعیین مكانهای مناسب جهت مراكز معاینه و بازرسی و پیگیری رفع نواقص وسائط نقلیه در آن مركز.
- انجام هماهنگی‌های لازم با عوامل راهنمایی و رانندگی در جهت اعمال مقررات، نصب تابلوها وعلائم انتظامی و بررسی سیستم شبكه‌ها.
- همكاری با معاون فنی وعمرانی منطقه در صدور مجوز حفاری و نظارت بر عملیات سازمانهای حفار (آب ، برق، گاز، تلفن و ...) و اتخاذ تدابیر ایمنی از قبیل نصب تابلو و چراغ راهنما و نرده ایمنی و غیره.
- اظهار نظر و همكاری بامعاون شهرسازی منطقه در رابطه با ساختمانهای فاقد پاركینگ و نرده ایمنی وغیره.
- انجام اقدامات لازم به منظور حفظ و نگهداری كلیه تاسیسات حمل و نقل و ترافیك معابر منطقه.
- شركت و اظهار نظر ترافیكی در كمیسیونهای داخلی در خصوص تثبیت، تعریض و تقلیل گذرها طبق ضوابط مربوطه.
- صدور مجوز تغییرات فیزیكی در سطح معابر منطقه (سواره‌رو و پیاده‌رو) وجلوگیری از هر گونه تغییرات بدون مجوز.
- مشاركت و همكاری با معاون هماهنگی و برنامه ریزی منطقه جهت تهیه، تنظیم و اجرای بودجه، بهبود روشها و سیستمها وارائه گزارش عملكرد واحدهای تحت سرپرستی.
- نظارت بر جمع آوری، سازماندهی، نگهداری و به هنگام سازی كلیه آمار و اطلاعات حمل و نقل و ترافیك منطقه با هماهنگی معاون هماهنگی و برنامه ریزی جهت بكارگیری در امر برنامه ریزی و تهیه بانكهای اطلاعاتی منطقه.
- نظارت بر كار كارشناسان و كارمندان ادارات تابعه.
- پیشنهاد انتصاب كاركنان حوزه تحت سرپرستی به شهردار منطقه.
- تشویق كاركنان حوزه تحت سرپرستی.
- انجام سایر اموریكه در حدود وظایف از طرف مقام مافوق ارجاء یا تفویض اختیار می‌گردد.