خدمات شهر سازی و معماری

-پاسخ استعلامات امور كسبي و صنفي
- بررسي تخلفات ساختماني
-تثبيت سطوح غير مسكوني موجود
- ارسال سوابق به كميسيون ماده صد
- رسيدگي پاسخ استعلامات دفترخانه ، بانك و ...
- صدور فرم اعلام عوارض نظارت فني
- بررسي سوابق و صدور گواهي عدم خلاف و پايانكار ساختماني و پايانكار آپارتماني
- صدور و بررسي سوابق و بلامانع ادامه عمليات ساختماني
- بررسي درخواستهاي تعويض مهندس ناظر و رسيدگي به امور مهندسين ناظر
-بررسي طرح نماي املاك زير1000مترمربع
-بررسي سايت پلان ،پلان معماري ،طرح نماومحوطه املاك بالاي 1000مترمربع ضمن هماهنگي باكميسيون هاي تخصصي منطقه
-كنترل گزارش هاي بازديد دفاترخدمات الكترونيك شهر وكارشناسان شهرسازي نواحي ورسيدگي دراين خصوص به درخواست ارباب رجوع
- صدور ابعاد بروكف املاك داراي درخواست صدور نقشه وگواهي طبق طرحهاي تفصيلي و طرحهاي اجرائي
-بررسي طرحهاي تفصيلي و طرحهاي اجرائي و پهنه املاك مطابق ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهر تهران
-پاسخ استعلامات بانكها،دفاتراسناد رسمي،اداره راه وشهرسازي،شركت گاز،سازمان آب و .....
-تائيدات سيستمي طرح تفصيلي و بروكف و شوراي معماري و استعلامات بانك و....
-تفكيك و افراز اراضي و تنظيم تقسيم نامه طبق ضوابط ملاك عمل و مكاتبه با اداره ثبت اسناد
- بررسی مطالعات اولیه
۱-۱ بررسی گزارش ژئوتکنیک و عملیات صحرایی مرتبط و تایید صلاحیت مشاور ژئوتکنیک مطابق ضوابط وزارت مسکن شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
۲ ـ پیکر بندی
۲-۱- کنترل پیکربندی هماهنگ با طرح معماری و انتخاب صحیح درزهای حرکتی
۲-۲- انتخاب سیستم مناسب برای جهت تحمل نیروهای ثقلی و جانبی
۲-۳- کنترل مطابقت هندسه مدل سازه با سازه واقعی و دقت آن
۲-۴- مطابق وضعیت اتصالات و تکیه گاهها (آزاد ، گیردار ، نیمه گیردار) با پیکر بندی سازه و کنترل سیستم مناسب برای شالوده با توجه به سازه و مشخصات مکانیک خاک
۳- بارگذاری
۳-۱- کنترل انتخاب صحیح بارهای مرده با رعایت جزئیات معماری و آئین نامه ها و مقررات ملی ساختمان
۳-۲- کنترل انتخاب بارهای زنده با رعایت کاربری فضاها مطابق آئین نامه ها و مقررات ملی ساختمان
۳-۳- کنترل محاسبه بارگذاری زلزله مطابق استاندارد ۲۸۰۰
۳-۴- تعریف صحیح ترکیب بارها در ( به روش تنش مجاز یا حالات حدی )

- تحلیل
۴-۱- کنترل روش تحلیل و صحت نتایج آن
۴-۲- کنترل اعمال تأثیرات درجه دوم و تصحیحات لازم
۴-۳- کنترل بهینه کردن مشخصات مکانیکی اعضای مدل در فرایند تحلیل ـ طراحی
۴-۴- کنترل کیفیت تحلیل کلیه اعضای مختلف شالوده

- طراحی
۵-۱- بررسی کیفیت طراحی کلیه اعضای شالوده
۵-۲- بررسی کیفیت طراحی ستونها با ملحوظ داشتن ضوابط طراحی شامل شکل پذیری برشی و خمشی و غیره
۵-۳- بررسی کیفیت طراحی تیرها با ملحوظ داشتن ضوابط طراحی شامل شکل پذیری برشی و خمشی و غیره
۵-۴- بررسی کیفیت طراحی اتصالات و کف ستونها
۵-۵- بررسی کیفیت بادبندها یا دیوارهای برشی (حسب مورد )
۵-۶- بررسی کیفیت طراحی سایر اجزاء سازه ای مانند دیافراگمها ، دیواره های حائل ، ...

- تهیه نقشه های سازه
۶-۱- بررسی مطابقت نقشه های پی و کامل بودن جزئیات (بویژه شالوده های باسکولی) با دفترچه محاسبات
۶-۲- بررسی مطابقت نقشه ستونها، کف ستونها با طراحی آنها و بررسی کیفیت و دقت و جامعیت ارائه اطلاعات طراحی
۶-۳- بررسی مطابقت پلانهای کفها با طراحی تیرها و تیرچه ها و بررسی کیفیت و دقت و جامعیت ارائه اطلاعات طراحی
۶-۴- بررسی مطابقت جزئیات تیرها ، تیرچه ها ، آرماتورگذاری (برحسب مورد) و کیفیت و دقت ارائه اطلاعات طراحی
۶-۵- بررسی مطابقت بادبندیها یا دیوارهای برش(برحسب مورد) و کیفیت و دقت و جامعیت ارائه اطلاعات
۶-۶- بررسی طراحی جزئیات اتصالات و سایر اجزاء سازه
۶-۷- کیفیت ارائه دستورالعملهای اجرائي‌،‌مشخصات‌مکانیکي‌و فیزیکی خاک و مصالح مصرفي‌ و سایر ملاحظات فنی مهم در کنار نقشه ها

- سایر ملاحظات
۷-۱- بررسی دفترچه محاسبات از نظر گویا بودن ، جامعیت و ترتیب ارائه گزارشات
۷-۲- کنترل بررسی ملاحظات اقتصادی در انتخاب سیستم سازه و طراحی آن
۷-۳- کنترل طراحی اجزاء غیر سازه ای از قبیل دیوارهای داخلی ، نماها و ...
۷-۴- کنترل کلی و بررسی انطباق آن با نقشه های معماری و تأسیساتی و محاسباتی
۷-۵- بررسی صلاحیت مهندس محاسبات و مشاور مربوطه با توجه به ضوابط وزارت مسکن شهرسازی سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور و امور مهندسین ناظر

- ارائه گزارش
۸-۱- تهیه لیست اشکالات و معایب محتمل و ارائه راهکارهای مناسب جهت اصلاح طرح
۸-۲- ارسال یک نسخه از اشکالات و معایب محتمل به شهرداری منطقه
۸-۳- جلسه با مشاور جهت حل اشکالات موجود

- ارائه گزارش نهایی و تایید نقشه ها
۹-۱- کنترل نهایی نقشه های محاسباتی از نظر ممهور شدن نقشه ها به مهر مهندس محاسب مجاز و در صورت نیاز مشاور حائض ۹-۲- صلاحیت مطابق ضوابط جاری شهرداری و وزارت مسکن و شهرسازی
۹-۳- ارائه کلیه گزارشات در مورد تایید نهائی نقشه ها و ارائه دفترچه و فایل مدلسازی وطراحی نهایی سازه به انضمام فایل اتوکد ۹-۹-۴- نقشه‌های تایید شده به واحد کنترل کیفی شهرداری منطقه و ممهور نمودن ذیل نقشه ها و پروانه به مهر و امضاء متفاهم یا نماینده قانونی آن
۹-۵- اخذ اصل و سه تصویر از گزارش مکانیک خاک تایید شده از مالک یا مشاور مربوطه و عودت آن به واحد کنترل کیفی شهرداری منطقه
ند ۳ : نظارت بر عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک شهر
ارسال پرونده های بازدید در سیستم بازدید یکسان جهت کارشناسان بازدید
بررسی پرونده های بازدید شده در سیستم و تائید و ارسال آن به قسمت طرح تفصیلی و بروکف
هماهنگی بین دفاتر و قسمتهای مختلف حوزه شهرسازی
مکاتبه و ارسال سوابق دارای تخلف جهت بازدید دوره ای و آموزس پرسنل دفاتر خدمات الکترونیک شهر
تشکیل جلسات مستمر و بازدید دوره ای و آموزش پرسنل دفاتر (تشکیل پرونده و بازدید )
هماهنگی بین ادارات شهرسازی ناحیه و دفاتر خدمات الکترونیک شهر
کنترل بازدیدهای صورت گرفته با وضع موجود
کنترل اسکن سوابق توسط دفاتر خدمات الکترونیک شهر
هماهنگی و ارتباط با سازمان فن آوران جهت بهینه نمودن سیستم بازدید یکسان و
ابلاغ آراء صادره از کمیسیونهای ده گانه ماده صد به مالکین، ذینفعان، مستاجرین
صدور اخطاریه جهت اجرای آراء صادره و نظارت بر نحوه اجرای صحیح آن از حیث مطابقت با قوانین شهرداری
همکاری با عوامل اجرائی شهرداری و رابطین قضائی و مراجع ذیصلاح مربوطه
نظارت بر حسن اجرای مقررات از جانب اجرای احکام نواحی
وصول جرائم حاصل از تبصره های ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ ماده صد قانون شهرداریها
اخذ رای تخریب در صورا عدم پرداخت جریمه ها از سوی مالکین در خصوص تبصره های دو و سه ماده صد قانون شهرداری ها
معرفی پرسنل خاطی به دایره رسیدگی به تخلفات به استناد تبصره هفت ماده صد قانون شهرداری ها
اجرای آراء صادره پس از ابلاغ اخطاریه های لازم از طریق پرسنل اجرایی مستقر در نواحی
ارائه راهکارهای مناسب جهت توافق با مالکین برای رفع تعرض از موارد مطورحه در آراء صادره بر اساس قوانین شهرداری
برقراری ارتباط با نواحی و مدیران ارشد منطقه و ادارات کل مربوط