نتایج نظر سنجی محتوایی پرتال

نتایج نظر سنجی محتوایی پرتال منطقه

43.11% بسیار عالی

بسیار عالی

34.20% خوب

خوب

22.70% ضعیف

ضعیف

مقایسه میزان رای دهی به گزینه ها

بسیار عالی
خوب
ضعیف

بسیار عالی خوب ضعیف