معاونت مالی و اقتصاد شهری

معاونت مالی و اقتصاد شهری

                       

معاون مالی و اقتصاد شهری


 سید علی اکبر مسعودی علوی
   کارشناسی ارشد مدیریت شهری
    تماس با معاون : 96037205
                                                     چارت سازمانی معاونت

                                                                                                     alavi_1351@yahoo.com

سوابق شغلی

رئیس حسابداری شرکت واحد اتوبوسرانی
مدیر اتوبوسرانی منطقه 3 شرکت واحد
مدیر اتوبوسرانی  BRT 2
مدیر کل مالی شرکت واحد اتوبوسرانی
قائم مقام ذی حساب 2 شرکت واحد اتوبوسرانی
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری منطقه 8
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری منطقه 9 ( هم اکنون )

ادارات زیر مجموعه

رئیس ادار حسابداری = هنگامه رجبی 96037240
رئیس اداره درآمد و نوسازی = علی شهباز زاده 96037170
رئیس اداره تدارکات = مهدی موذنی   96037270