معاونت مالی و اقتصاد شهری

معاونت مالی و اقتصاد شهری

                   
          

معاون مالی و اقتصاد شهری ( سرپرست )


 زهرا پیروزی
   فوق لیسانس مدیریت اجرایی ( استراتژیک )
    تماس با معاون : 96037205
                                                  
                                                                                                        چارت سازمانی معاونت

                                                                                                   

سوابق شغلی


ادارات زیر مجموعه

رئیس ادار حسابداری = هنگامه رجبی 96037240
رئیس اداره درآمد و نوسازی = علی شهباز زاده 96037170
رئیس اداره تدارکات = مهدی موذنی   96037270