اداره فناوری اطلاعات

پوشش 90 درصدی شبکه فراساختمانی منطقه9
طراحی در ساختار گرافیکی و رفع مشکلات پورتال منطقه 9
تجهیزups 120 kwa و رفع اشکالات در اتاق برق اضطراری منطقه9
ساخت کارگاه مستقل سخت افزار
ایجاد اتاق مستقل server room با توجه به استاندارد های سازمان فن آوری اطلاعات
دوره های آموزشی تخصصی در زمینه های NETwork+ , TCPIP , CCNA , ITIL به منظور ارتقا بنیه علمی راهبران
بالابردن کیفیت شاخص های امنیت شبکه درمنطقه9
PM رکها وتجهیزات شبکه درمجموعه ساختمانهای منطقه9
تهیه و تعویض 70 دستگاه سیستم با استاندارد سازمان فن آوری اطلاعات شهرداری تهران
تقویت دکل های اصلی شبکه فراساختمانی
افزایش 95 درصدی ضریب نفوذ آنتی ویروس در سطح منطقه9
مدیریت روزانه وضیعت انباشت مکاتبات اتوماسیون اداری کاربران و کنترل اسناد دستی ثبتی دردبیرخانه منطقه9
تهیه سند توافق نامه سطح خدمات اداره فن آوری اطلاعات شهرداری منطقه9
تهیه شناسنامه تجهیزات و امکانات اداره فن آوری اطلاعات منطقه9
مدیر اداره فن آوری اطلاعات و ارزیابی عملکرد (منصور باقری)
مسئول سایت (نیلوفر جمالی)
مسئول GIS (فرشاد شهسواری)
راهبر سامانه آمار و اطلاعات ( طیبه دارابی )
راهبر پرتال (فرنوش رهبران)
راهبر سیستم مالی (فائزه سلیمی)
راهبر سیستم اتوماسیون (شرین جمشیدی و نیلوفر جمالی)
راهبر امنیت شبکه (شیرین جمشیدی )