رسالت و وظائف شهرداری

وظائف و ماموریت شهرداری

درسراسر جهان و بویژه کشورهای توسعه یافته شهرداری ها از وظائف متنوع و متعددی برخوردار میباشند . در ایران به علت عدم وجود مدیریت واحد شهری وظائف شهرداری ها در بین سازمانها و شرکتهای دولتی و غیر دولتی محلی متعددی توزیع شده است . بطوری که وظائف شهرداری ها و به تبع آن اختیارات آنها ، در شهرها محدود به مواردی خاص شده اند . بر همین اساس در حال حاضر می توان وظائف شهرداری ها را به 5 گروه زیر تقسیم بندی کرد:
 • الف) وظائف عمرانی : مانند احداث خیابانها ، معابر ، میادین . اعلام نظر نسبت به طرح های جامع و هادی شهری اعلام نظر در خصوص نقشه های تفکیکی ، الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان ، الزام به پذیرش نقشه ساختمانی از اعضاء سازمان نظام مهندسی
 • ب) وظائف خدماتی : ایجاد تأسیسات عمومی تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر و مجاری آب تعیین محلهایی مخصوص برای تخلیه زباله ، نخاله و فضولات ساختمانی ، احداث غسالخانه و گورستان پیشگیری از حوادث ، پیشگیری از آلودگی محیط زیست ، نگهداری و تعمیر تونلهای شهری
 • ج) وظائف نظارتی و حفاظتی : اجراء آراء کمیسیون ماده 100 ، صدور پروانه ساختمانی ، نظارت بر کلیه ابنیه ای که در شهر ایجاد میشود ، جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی ، حفظ اموال و دارائی های شهر ، اقامه دعوا علیه اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری ، حفظ فضای سبز
 • د) وظائف رفاهی : احداث بناها و ساختمانهای مورد نیاز از قبیل سرویسهای بهداشتی ، کشتارگاه ، بوستان ، جلوگیری از سد معابر عمومی
 • ه) مدیریت منابع : بودجه شهرداری ، عوارض ساختمان و ترتیب ممیزی ووصول آن ، سایر عوارض شهرداری و نقش شهرداری در تعیین ارزش معاملاتی ساختمانها
 •  

   

  ماموریت شهرداری

  •  ارتقای اثربخشی و کارایی سازمانی با تأکید بر توانمندسازی و ارتقای دانش و منزلت اجتماعی
  •  بهبود سرمایه اجتماعی و فرهنگی منطقه با تأکید بر انگیزش مشارکت نخبگان و شهروندان
  •  تقویت ارزش های دینی ، اجتماعی و زیستی
  •  توسعه فرهنگی و ارتقای دانش سیاسی شهروندان
  •  ارتقای شاخص های زیست محیطی با تأکید بر مولفه های هوا ، صدا و زیست پذیری
  •  تکمیل شبکه معابر منطقه و تقاطع های مرتبط بر اساس طرح جامع
  •  ساماندهی کالبدی و ارتقای منظر و تقویت هویت شهری
  •  توسعه و ارائه خدمات شهری مناسب و با کیفیت
  •  توسعه ظرفیت های خدماتی ، تجاری و اداری سطح منطقه ارتقای یکپارچگی و انسجام پهنه های فعالیتی با مختلط در راستای تولید ثروت و جذب سرمایه
  •  ارتقای ایمنی و ظرفیت های مقابله با بحران های طبیعی و شهری با تأکید بر بافت فرسوده