معاونت شهر سازی

معاونت شهرسازی و معماری                                        

معاون شهرسازی و معماری

 فرهاد کرمی
    دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری
    تماس با معاون : 96037121

                                                                                       

                               چارت سازمانی معاونت

سوابق شغلی

 

* کارشناس شهرسازی ، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری منطقه 7

* جانشین رییس صدور پروانه ، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری منطقه 7

* عضو گروه مشاورین شهرداردر زمان تصدی جناب آقای مهندس عبداللهی، حوزه شهردار شهرداری منطقه 7

* مدیر شهرسازی ، ناحیه 2 شهرداری منطقه 7

* جانشین معاون شهرسازی ونماینده شهرداری در طرح اجرایی بزرگراه امام علی (ع)، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری منطقه 7

* طراح و مجری سامانه ناحیه محوری در طرح اجرایی ناحیه محوری ، اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران

* بازرس عملکردی تخصصی دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران، اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران

* عضوکارگروه نمای شهری ونظارت بر تدوین نمای شهری، اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران

* نماینده تدوین ضوابط در کارگروه فنی ساختمان استان تهران، اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران

* کارشناس ارشد و مسئول بازدید اداره کل تدوین ضوابط، اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران

* نظارت بر اجرای سامانه ناحیه محوری، اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران

* عضو گروه طراحی مساجد در شهر تهران، اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران

* نماینده اداره کل تدوین ضوابط، در اداره کل حریم شهرداری تهران، اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران

* عضو کارگروه فنی حریم شهر تهران ،  اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران

* رئیس صدورپروانه و جانشین معاون شهرسازی، شهرداری منطقه 2

* معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه 9


ادارات زیر مجموعه

رئیس اداره طرح تفضیلی = نغمه ضیایی96037140
رئیس اداره بازدید = حسین گچپزیان96037125
رئیس صدور پروانه = نیلوفر سعیدی سار 96037130
رئیس اداره نظارت و بازرسی فنی = مسعود زارع شحنه 96037150