معاونت شهر سازی

معاونت شهرسازی و معماری     

معاون شهرسازی و معماری

  مسعود شبابانی
   ;کارشناسی ارشد مدیریت شهری
( دانشجوی دکترای برنامه ریزی شهری)

    تماس با معاون : 96037120

                                                                                       

                               چارت سازمانی معاونت

سوابق شغلی

کارشناس شهرسازی ناحیه 4 منطقه 2
مامور بازدید شهرسازی منطقه 2 ( 87-84 )
جانشین بازرسی فنی شهردای منطقه 2 ( 91-87 )
جانشین بازرسی فنی شهرداری منطقه 9 ( 93-92)
رئیس بازرسی فنی شهرداری منطقه 11 ( 96-93)
معاون شهرسازی و معماری ( هم اکنون )

ادارات زیر مجموعه

رئیس اداره طرح تفضیلی = نغمه ضیایی96037140
رئیس اداره بازدید = حسین گچپزیان96037125
رئیس صدور پروانه = نیلوفر سعیدی سار 96037130
رئیس اداره نظارت و بازرسی فنی = مسعود زارع شحنه 96037150