خدمات شهری و محیط زیست

معاونت خدمات شهری و محیط زیست

                                

معاون خدمات شهری و محیط زیست


 محمد نیکنام
  دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری
    تماس با معاون : 96037100
                                                                                       چارت سازمانی معاونت

سوابق شغلی

مسئول محیط انسانی مرکز تحقیقات محیط زیست استان بوشهر
مشاور طرح های زیربنایی پارس جنوبی در خصوص ارزیابی زیست محیطی(عسلویه)
مدیر پسماند شهرداری شهرستان رباط کریم
مسئول ارزش افزوده شهرداری رباط کریم
مسئول اداره درآمد شهرداری رباط کریم
رئیس شهرسازی شهرداری رباط کریم
مشاور شورای شهر رباط کریم
شهردار ناحیه 1 منطقه 9 شهرداری تهران
معاون خدمات شهری و محیط زیست ( هم اکنون )

ادارات زیر مجموعه

اداره فضای سبز = محمود ابراهیمی 96037111
رئیس خدمات شهری = حمیدرضا کریمی منفرد 96037190
رئیس اداره زیبا سازی = آرزو فرزدقی 96037105
رئیس قنوات و مسیلها = رجبعلی علیپور 96037345
رئیس اداره ساماندهی = حسین ابراهیمی 96037180
رئیس اداره محیط زیست = فاطمه جوکار 96037188
رئیس اداره بازیافت = عباسعلی کارگر 96037185