حمل و نقل و ترافیک

معاونت حمل و نقل و ترافیک

 

معاون حمل و نقل و ترافیک


 فرزاد فرهادیان بابادی
  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
    تماس با معاون : 96037440
                                                                                                 farhadian-fa@tehran.iri
                                     چارت سازمانی معاونت    
                       صفحه تخصصی معاونت حمل و نقل و ترافیک
                                            

سوابق شغلی

مسئول تدارکات حوزه فنی و عمرانی شرکت خدمات اجتماعی و رفاهی شهرداری تهران (1387-1384)
مدیر پشتیبانی شرکت خدمات اجتماعی و رفاهی شهرداری تهران (1388-1387)
مدیر پشتیبانی سازمان رفاه ، خدمات و مشارکتهای اجتماعی (1388)
شهردا رناحیه 4 شهرداری منطقه 2 (1389-1388)
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار ی منطقه 22 (1390-1389)
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 9 (از 1390 تا کنون)

ادارات زیر مجموعه

رئیس اداره هماهنگی و نظارت = مصطفی طحانیان 96037404
رئیس اتوبوسرانی = ابوالفضل نانکلی96037437
رئیس تاکسیرانی = محمد رضا جاهد 96037432
رئیس واحد مهندسی = محمد تقی زهدی 96037444
رئیس واحد پشتیبانی = امیر کلهر 96037450