قائم مقام منطقه

قائم مقام منطقه

                     
              

قائم مقام منطقه


 داود لطفی
   کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش تحول
 

  تماس با قائم مقام : 96037300

                                                                                              

سوابق شغلی

از موسسین موسسه فرهنگی - آموزشی قلم یار
از موسسین فرهنگسرای خاوران
مدیر روابط عمومی و مسئول کمیسیون رفاه شهرداری منطقه 15
مدیر روابط عمومی و مشاور امور فرهنگی و ارتباطات مدیر عامل فرهنگسرای خاوران
مدیر روابط عمومی و مشاور هماهنگی و ارتباطات شهرداری منطقه 7
مدیر امور قراردادها شهرداری منطقه 7
جانشین معاونت مالی و اداری و مدیر امور اداری شهرداری منطقه 7
معاون هماهنگی و برنامه ریزی شهرداری منطقه 6
مشاور عالی شهردار شهرداری منطقه 6
مدیر پروژه شرکت شهرنگار
مشاور شهردار و مدیر سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری منطقه 7
معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری منطقه 7
مشاور برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری منطقه 7
ارزیاب ارشد معاونین برنامه ریزی و توسعه شهری ، مناطق ، سازمانها و شرکت ها اداره کل انتصابات
معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری منطقه 9
معاون بهبود روش ها اداره کل تشکیلات و بهبود روش ها - معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری
قائم مقام شهرداری منطقه 9 ( هم اکنون )