معاونت فنی و عمرانی

معاونت فنی و عمرانی

      
                                         
                                             

معاون فنی و عمرانی


مجید امانی
 
    تماس با معاون : 96037310
                                      
                        صفحه تخصصی معاونت فنی و عمرانی
                                   معاونین سابق 

سوابق شغلی

ادارات زیر مجموعه

رئیس اداره توسعه و نگهداشت فنی = مجید واحدی نژاد ( سرپرست )
رئیس اداره دفتر فنی = پیمان محمدی 96037313
رئیس اداره رسیدگی فنی = علیرضا کاظمی 96037320
رئیس واحد توسعه شهری و زیر ساخت ها = چنگیز بخشی 96037322
رئیس واحد توسعه و نگهداشت ابنیه فنی = علیرضا معین 96037324
رئیس واحد توسعه و نگهداشت معابر = کیوان شریف پور 96037326
رئیس واحد بررسی طرح ها = فرزاد میلانیان 96037316
رئیس واحد امور قراردادها و کنترل = زینب قاسمی 96037312