معاونت فنی و عمرانی

معاونت فنی و عمرانی

                                                           

سرپرست معاونت فنی و عمرانی


مجید امانی
 
    تماس با معاون : 96037310
                                      
                        صفحه تخصصی معاونت فنی و عمرانی
                                   معاونین سابق 

سوابق شغلی

ادارات زیر مجموعه

رئیس نظارت اجرا = سجاد رحمانی 64062317

رئیس دفتر فنی = پیمان محمدی 96037313

رئیس واحد توسعه شهری و زیرساختها = چنگیز بخشی 96037322

مسئول رسیدگی و فنی = علیرضا کاظمی 96037320

رئیس قراردادها = زینب قاسمی 96037312