برنامه ریزی و توسعه شهری

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

 

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری


غلامرضا رضایی
کارشناس مهندسی صنایع - تولید صنعتی
 
 تماس با معاون : 96037230
                                                                                        چارت سازمانی معاونت

سوابق شغلی

مدیر برنامه ریزی شرکت تولیدی و صنعتی
کارشناس آمار و اطلاعات معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه 16
کارشناس آموزش و نماینده آموزشی معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه 16
کارشناس برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه 16
کارشناس بودجه و اعتبارات معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه 16
مسئول کنترل پروژه شهرداری منطقه 16
رئیس اداره برنامه و بودجه شهرداری منطقه 16
جانشین حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه 16

ادارات زیر مجموعه

اداره برنامه و بودجه = پژمان تقوی96037210
اداره فناوری و اطلاعات = منصور باقری 96037220
اداره تشکیلات = سمیه کاشفی 96037215
اداره پایش و ارزیابی عملکرد = ویکتور ابراهیمی 96037237