برنامه ریزی و توسعه شهری

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

              
         

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری

امیر تیغ نورد
کارشناسی ارشد مدیریت شهری
 
 تماس با معاون : 96037230
                                                                                        چارت سازمانی معاونت

سوابق شغلی

کارمند سایت کامپیوتر شهرداری منطقه ۷ - شهریور ۷۶ تا خرداد ۷۸
مسئول سایت کامپیوتر شهرداری منطقه ۷ - تیر ۷۸ تا مهر ۸۴
مدیر اداره فناوری اطلاعات و کنترل عملکرد شهرداری منطقه ۷ - آبان ۸۴ تا اردیبهشت ۹۳
جانشین معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری منطقه ۷ - آذر ۸۸ تا اردیبهشت ۹۳
معاون برنامه ریزی و توسعه شهری و امور شورا سازمان مدیریت پسماند - خرداد ۹۳ تا خرداد ۹۷
  معاون برنامه ریزی و توسعه شهری و امور شورا شهرداری منطقه ۹ - تیرماه ۹۷ تاکنون

ادارات زیر مجموعه

اداره برنامه و بودجه = پژمان تقوی96037210
اداره فناوری و اطلاعات = منصور باقری 96037220
اداره تشکیلات = سمیه کاشفی 96037215
اداره پایش و ارزیابی عملکرد = مهدی عزیزی  96037237