حوزه شهردار

ادارات زیر مجموعه

مدیر دفتر و مشاور شهردار = محمد پرویزی 96037502
مشاور شهردار و رئیس روابط عمومی = اعظم محمدیان 96037340
 رئیس سرمایه گذاری مشارکتهای مردمی = سید محمد دیباجی 96037506
رئیس اداره املاک و مستغلات = علی صادقی 96037290
رئیس اداره حقوقی = محمد سعید قنبری کرمانشاهی 96037280
مدیر اداره حراست = اصغر نوروزی مهدی آبادی 96037296
رئیس اداره بازرسی = جواد حمیدی 96037495
رئیس اجرای احکام = اسماعیل مهدیان آراء 96037160
فرمانده بسیج منطقه = ناصر بختیاری 96037030