حوزه شهردار

ادارات زیر مجموعه

مدیر دفتر و مشاور شهردار = محمد پرویزی 96037502
مشاور شهردار و رئیس روابط عمومی = احمد محمدپور 96037340
 رئیس سرمایه گذاری مشارکتهای مردمی = سید محمد دیباجی 96037506
رئیس اداره املاک و مستغلات = سید سعید سید طالبی 96037290
رئیس اداره حقوقی =  سعید بیات ( سرپرست )   96037280
مدیر اداره حراست = اصغر نوروزی مهدی آبادی 96037296
رئیس اداره بازرسی = ابراهیم وجدانی 96037495
رئیس اجرای احکام = اسماعیل مهدیان آراء 96037160
فرمانده بسیج منطقه = ناصر بختیاری 96037030