مخاطبین خاص

مخاطبین خاص

با توجه به اهمیت کانال های ویدئویی و فراگیری و اهمیت انتشار محتوای در قالب فیلم و تصویر در محیط مجازی، شهرداری منطقه 9 اقدام به راه اندازی کانال ویدئویی برای مخاطبین خاص نموده است هدف از راه اندازی این بخش انتخاب و دسته بندی محتواهای تصویری انتشار شده در محیط مجازی برای گروه های خانواده، سالمندان، کودکان و بانوان می باشد.

کانال ویدئویی سالمندان کانال ویدئویی خانواده کانال ویدئویی بانوان

کانال ویدئویی کودکان