راهنمای مراجعین

فرآیند خدمات شهرسازی

مدارک مورد نیاز پاسخ استعلام از طرح

1- ارائه استعلام از مراجع ذیربط(بانک- دفترخانه اسناد رسمی - ارگان دولتی و ...)

2- ارائه نقشه 1/2000 که محل ملک بر روی آن مشخص و به امضاء متقاضی و یا مهر مرجع استعلام کننده رسیده باشد

3- در صورت امکان ارائه کپی سند مالکیت یا پروانه ساختمانی و گواهی عدم خلاف یا پایان ساختمان

* کلیه ضوابط و مقررات مربوط در جلد اول کتاب ملاک عمل منتشره از سوی اداره کل شهرسازی و معماری (صدور پروانه) درج گردیده است