ناحيه یک

شهردار ناحیه یک

                     

شهردار ناحیه یک


 امیر تاجری
   لیسانس
    تماس با شهردار ناحیه : 96037520
                                                                                                         چارت سازمانی ناحیه 1
                                                                                                         amirtajeri30@gmail.com

سوابق شغلی

معاون شهرداری ناحیه 2 منطقه 9
مسئول امور ایثارگران منطقه 9
رئیس اداره مسیلها و قنوات
رئیس اداره ساماندهی مشاغل و صنایع
شهردار ناحیه 2 منطقه 9
رئیس حوزه دفتر شهردار منطقه 9
رئیس اداره ساماندهی مشاغل و صنایع
شهردار ناحیه 2 منطقه
شهردار ناحیه 1 منطقه 9 ( هم اکنون )

دفتر شهردار: 96037521

معاون ناحیه: 96037533

اداره خدمات شهری : 96037545

اداره فنی و ترافیک: 96037455

اداره اجتماعی و فرهنگی:96037555

اداره شهرسازی :96037550

اداره مالی و اداری: 96037530

واحد 137 : 96037573