ناحيه یک

شهردار ناحیه یک

             
               

سرپرست شهرداری ناحیه یک


 تقی محمدآقائی
   فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری
    تماس با شهردار ناحیه : 96037520
                                                                                                         چارت سازمانی ناحیه 1
                                                                                                        

سوابق شغلی

کارشناس محیط زیست و بازیافت  ناحیه 1 ، شهرداری منطقه 9  
      

ناظر خدمات شهری ناحیه 1  ، شهرداری منطقه 9
                                                                                   

مدیر خدمات شهری ناحیه 1 ، شهرداری منطقه 9    
                                                                  

معاون ناحیه  ، شهرداری منطقه 9 ناحیه 1   
                                                                                               

سرپرست ناحیه 1 شهرداری منطقه 9 ( هم اکنون )          

دفتر شهردار: 96037521

معاون ناحیه: 96037545

اداره خدمات شهری : 96037540

اداره فنی و ترافیک: 96037455

اداره اجتماعی و فرهنگی:96037555

اداره شهرسازی :96037550

اداره مالی و اداری: 96037530

واحد 137 : 96037573