بانکها

عنوانآدرستلفنفکستوضیحات
پست بانك خ.20متري شمشيري 66631113 منطقه پستي13-شعبه مركز مخابرات ابوذر
تجارت خ 20 متري شمشيري نبش كوچه سلطاني روبروي پارك 66633079،66691281،66620179 66691281 شعبه : 20 متري شمشيري ، كد: 913
تجارت خ آزادي خ 21 متري جي خ هاشمي جنب پلاك 1313 66032756،66003912 66032756 شعبه : 21 متري جي ، كد: 119
تجارت خ آزادي بلوار استاد معين نرسيده به طوس 66046119،66009660،66004344 شعبه : استاد معين ، كد: 2060
تجارت جاده قديم كرج بزرگراه فتح روبروي شركت شير پاستوريزه 1-66814420 66814420 شعبه : شير پاستوريزه ، كد: 812
تجارت مهرآباد جنوبي 66696154 شعبه : شيشه و گاز ، كد: 1209
رفاه كارگران خ آزادي روبروي خ دكتر قريب 66429327، 2-66943311 66438374 شعبه : آزادي ، كد: 1006
رفاه كارگران روبروي شهرك اكباتان ساختمان تامين اجتماعي 66016905،66013337 66017994 شعبه : اكباتان ، كد: 127
سپه خ دانشگاه هوايي تقاطع شمشيري 66696940 66621525 شعبه : دانشگاه هوايي ، كد: 692
سپه جاده مخصوص كرج روبروي اكباتان جنب صنايع هوايي 66035625 66002056 شعبه : صنايع هوايي ، كد: 721
سپه جاده قديم كرج سه راه شادآباد 66697033 66690033 شعبه : شعبه صنعتي ، كد: 774
سپه ميدان آزادي خ معراج روبروي زمين شناسي 66032730 66003263 شعبه : هليكوپترسازي ، كد: 789
شهر خیابان آزادی - نرسیده به خیابان استاد معین - جنب ساختمان شهرداری منطقه9 66001109 66001294
صادرات خ آزادي بعد از ايران فيلم جنب پل هوايي اول 66001330-66033515 66012976
صادرات خ 30 متري جي- خ 13 حاجيان- سه راه مقدم 66693894-66694215 66626402 شعبه 20 متري پادگان كد 2674
صادرات مهرآباد جنوبي خ 20 متري پادگان بعد از چهارراه تفرش 66690075-66699606 66626402 شعبه 20 متري پادگان كد 2674
صادرات خ آزادي-بلوار استاد معين- بالاتر از خيابان طوس 66000735-66002078 66002078 شعبه استاد معين كد 3027
صادرات خ آزادي-خ بهبودي -بالاتر از نصرت 66500479-66500106 66500237 شعبه بهبودي كد 2560
صادرات مهرآباد جنوبي خ شمشيري خ طحاني نبش چهارراه 66699107-66692862 66697748 شعبه تفرش كد 2995
صادرات خ دامپزشكي نبش خ 21 متري جي 66002218-66022667 66003073 شعبه جي دامپزشكي كد 1475
صادرات مهرآباد جنوبي- جاده قديم كرج- ايستگاه حسيني 66690906-66692446 66625640 شعبه حسيني پور كد 2738
صادرات خ دستغيب بين بلوار استاد معين و شهيدان پ 381 66004356-66033512 66004356 شعبه دستغيب كد 2586
صادرات مهرآباد جنوبي خ كوسه لو 66695894-66693172 66693172 شعبه شمشيري كد 1138
صادرات مهرآباد جنوبي خ كوسه لو 66695894-66693172 66693172 شعبه شمشيري كد 1138
صادرات مهرآباد جنوبي خ كوسه لو 66695894-66693172 66693172 شعبه شمشيري كد 1138
12